Úvodom k Incoterms 

Incoterms sú pravidlá Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), ktoré upravujú obchodné podmienky medzinárodného obchodu. ICC publikuje tieto pravidlá od roku 1936, pričom sa ustálilo, že sa každých desať rokov aktualizujú. Aktuálne platné pravidlá tak budú platné do Decembra 2029. Prvýkrát v histórii boli členmi Drafting Group (prípravnej komisie) aj zástupcovia Číny a Austrálie.

Pre každého, kto dováža tovar z Číny sú dôležité, pretože, okrem iného, konkretizujú práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave  tovaru. Jedná sa o dôležitú súčasť objednávky, nakoľko upresňujú aká strana, akým spôsobom a za akých okolností znáša náklady a riziká spojené s prepravou tovaru od výrobcu na adresu doručenia.

Dodacie podmienky sa označujú tromi písmenami – rozdiel v písmene tak pri nákupe tovaru u čínskeho výrobcu môže znamenať pomerne výraznú zmenu v nákladoch.

1.1.2020 vošla do platnosti najnovšia verzia Incoterms 2020, ktorá má reflektovať vývin v medzinárodnom obchode za poslednú dekádu, a ktorá má ambíciu byť oproti predošlej verzii oužívateľsky oveľša prívetivejšia a prehľadnejšia.

Prinášame krátky sumár najdôležitejších zmien:

 

Zmeny a novinky v novej verzii 2020

1.  Podmienka DAT sa mení na (novú) podmienku DPU

Dodacia podmienka DAT (Delivery at Terminal) sa zmenila na DPU (Delivery at Place Unloaded). Jedná sa najmä o zmenu terminologickú – dodanie na terminál sa premenovalo na dodanie na miesto vykládky.

Podľa predošlej verzie Incoterms 2010 predávajúci splnil dodaciu podmienku, keď sa tovar vyložil z prepravného prostriedku „na terminále“, terminologicky sa tak jednalo o úzke vymedzenie. Už pri verzii 2010 sa však v poznámkach vysvetľovalo, že sa slovo terminál nemá chápať v technickom zmysle slova, v úzkom poňatí – nová verzia tak zovšeobecnením miesta vykládky sprehľadňuje túto podmienku. Podstata podmienky ostáva zachovaná.

V novej verzii došlo taktiež k zmene poradia jednotlivých podmienok, pričom po novom každá podmienka obsahuje užívateľské pokyny.

2. Zmena poisteného krytia pri podmienke CIP a CIF

Incoterms 2020 stanovujú nové štandardy pre poistné dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Podobne ako pri predošlej verzii Incoterms 2010, predávajúci je naďalej povinný uzavrieť poistné krytie pri CIF (Cost Insurance Freight) a CIP (Cost Insurance Paid), odteraz však stanovujú minimálnu výšku cargo krytia podľa ICC (Institute Cargo Clauses). V prípade CIF ostáva minimálna výška krytia nezmená – ide o znížené, minimálne krytie podľa ICC klauzuly (C). V prípade doložky CIP musí po novom predávajúci poskytnúť minimálnu výšku krytia podľa ICC klauzuly (A) – krytie všetkých rizík. V predošlej verzii mal predávajúci povinnosť len v minimálnom rozsahu krytia podľa klauzuly (C).

Tieto ustanovenia nie sú kogentné – strany sa môžu dohodnúť na inom rozsahu krytia, napríklad na zníženom rozsahu krytia podľa klauzuly (C).

Táto zmena bola odôvodnená tým, že CIF sa využíva najmä pri námornej preprave  hromadného tovaru (napr. minerály, základné suroviny), kde je väčšinou cena za kg nízka, pričom predajca poskytuje minimálne poistné krytie. Ak by aj pri CIF mal predajca poskytovať vyšší rozsah krytia, existuje predpoklad, že by to znamenalo zvýšenie cien a zníženie marží predajcu – poistné krytie podľa klauzuly (C) je tak dostačujúca.

Pri CIP existuje predpoklad, že ide o zhotovené/vyrobené produkty, pri ktorých je možné očakávať zvýšený rozsah poistného krytia.

 

3. FCA (Free Carrier) umožňuje vydanie konosamentu (Bill of Lading) až po naložení tovaru.

 Pomerne veľká zmena nastala pre tovar dodávaný na základe podmienky FCA (platné pre námornú prepravu) – predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že prepravca vydá konosament predajcovi (na základe pokynu od kupujúceho) až po naložení tovaru.

Predtým pri FCA podmienkach sa bežne Bil of Lading neposielal predajcovi – banky však častokrát vyžadovali od predajcu doloženie tohto dokumentu, ako dôkaz o dodaní tovaru.  Táto zmena prišla ako reakcia na situácie, kedy najmä banky pri poskytovaní úverov potrebovali disponovať konosamentom pred ďalším uvoľnením finančných prostriedkov.

 

4. Preprava vlastnými prostriedkami

Verzia 2010 predpokladala, že preprava tovaru od predajcu k nákupcovi prebieha pomocou tretej strany. Nová verzia počíta s príkladmi, kedy preprava tovaru prebieha pomocou vlastných prepravných prostriedkov. S touto možnosťou sa počíta pri podmienkach FCA, DAP, DPU a DDP.

5. Zvýraznená bezpečnosť a určenie nákladov

 Zaviedli sa nové požiadavky na bezpečnosť, čo reflektuje vývin geopolitckej situácie.

Ku každej doložke Incoterms 2020 sa priradili pravidlá týkajúce sa bezpečnosti, konkrétne do pravidiel A4 a A7. Pravidlá ohľadom rozloženia nákladov sa priradili do sekcie A9/B9.

Počas prepravy tovaru riziko bezpečnosti znáša tá strana, ktorá iniciuje prepravu. V prípade predajcu sa tak jedná o podmienky CPT, CFR, CIP, CIF, DAP, DPU a DDP. V prípade nákupcu sa jedná o EXW, FCA, FAS, FOB).

6. Určenie nákladov pri preclievaní a uvoľnení tovaru

V novej verzii je viac špecifická ohľadom otázky, ktorá strana znáša zodpovednosť za colné formality a (prvýkrát zakomponované) uvoľnenie tovaru a s tým spojené náklady a riziká. Vo všeobecnosti, zodpovednosť znáša tá strana, ktorá znáša povinnosť/riziko prepravy tovaru do finálnej destinácie.

Zodpovednosť/riziko pri preclení a uvoľnení tovaru tak pri podmienkach FCA, EXW, FOB, FAS, CFR, CPT, CIP, CIF tak znáša nákupca. Pri podmienkach DAP, DPU, DDP riziko znáša predajca.

Do budúcna môže byť toto nové ustanovenie zaujímavé sledovať, najmä v prípadoch, kedy tovar prejde niekoľkými colnicami ešte pred tým, než dorazí na colné konanie do finálnej krajiny importu.

 

Vo všeobecnosti,  nová verzia:

  • je prehľadnejšia a užívateľsky dostupnejšia
  • používa jednoduchší jazyk,
  • používa menej právnickej terminológie
  • poskytuje detailnejšie vysvetlenia
  • detailnejšie vysvetľuje rozloženie rizík a nákladov

Treba mať na pamäti, že Incoterms 2020 nie sú medzinárodnou zmluvou. Záväznými sa stávajú až pri ich zmluvnom dojednaní medzi nákupcom a predajcom, pričom vtedy sa stávajú súčasťou ich zmluvnej dohody. Taktiež je dôležité pripomenúť, že Incoterms sa vzťahujú na zmluvné strany (predajca a nákupca), a nie na samotného prepravcu.

 

 

Spravte správny krok vpred

Služba ImportServis.sk vznikla v roku 2017, kedy sme sa rozhodli zúročiť naše skúsenosti s výrobou a dovozom tovaru z Číny a ponúknuť naše skúsenosti každému, kto má o výrobu a dovoz z Číny záujem

Spravte správny krok vpred

Služba ImportServis.sk vznikla v roku 2017, kedy sme sa rozhodli zúročiť naše skúsenosti s výrobou a dovozom tovaru z Číny a ponúknuť naše skúsenosti každému, kto má o výrobu a dovoz z Číny záujem

Copyright © 2024 Shipi s.r.o.